Statut Fundacji "100 lat KS CRACOVIA"

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Wersja z dnia 12:21, 2 maj 2010 autorstwa Mirasek.ksc (Dyskusja | edycje) (stronę Status Fundacji "100 lat KS CRACOVIA" przeniósł do Statut Fundacji "100 lat KS CRACOVIA")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozdział I
Postanowienia ogólne§1


1. Fundacja "100 lat CRACOVIA" zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym /sporządzonym w Krakowie dnia 20 kwietnia 2002 roku, repertorium A nr 2110/2002 przez notariusza Agnieszkę KARCZ-STANKIEWICZ z Kancelarii Notarialnej w Skawinie, Rynek 8/ przez "Fundatorów", zwanych dalej Fundatorami w osobach:
1/ Józef LASSOTA
2/ Andrzej PALCZEWSKI
3/ Zygmunt SADLIK
4/ Janusz WINNICKI
5/ Jerzy ŁUDZIK
6/ Stanisław SŁOMKA
7/ Artur HORAIN
8/ Aleksander PUŁCZYŃSKI
9/ Jerzy DROŻDŻ
10/ Jan OKOŃSKI
11/ Krzysztof PŁESZKA

§2


Fundacja posiada osobowość prawną.

§3


Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4


Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§5


Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§6


Fundacja używa prostokątnej pieczątki z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§7


Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawny zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Odznaki i medale przyznaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§8


Fundacja może się łączyć z innymi organizacjami o podobnych celach na warunkach określonych umową stron, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

Rozdział II
Cel, zasady i zakres działania Fundacji§9


Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
1. podtrzymywania tradycji narodowej, ze szczególnym podkreśleniem roli sportu polskiego,
2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3. promocji zdrowia,
4. wychowaniu młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
5. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i rozwój demokracji,
7. promocji i organizacji wolontariatu,

§10


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prezentację historii, tradycji i dorobku KS CRACOVIA, prezentacja sylwetek i osiągnięć sportowców i działaczy Klubu , w mediach, wydawnictwach okazjonalnych, periodykach i monumentalnych oraz internecie.
2. Promocję sportu polskiego i krakowskiego poprzez ukazanie osiągnięć wychowawczych i sportowych KS CRACOVIA.
3. Inicjowanie, popularyzację i wspieranie aktywności w zakresie kultury fizycznej i sportu amatorskiego szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
4. Integrowanie ludzi i środowisk sportowych szczególnie sympatyzujących z KS CRACOVIĄ z jej historią, tradycją i teraźniejszością.
5. Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności wolontariuszy.
6. Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne w szkole i poza szkołą.
7. Wspieranie działań organizacyjno- wychowawczych w zakresie zachowania się młodzieży podczas imprez sportowych.
8. Współpracę i wspomaganie Klubu Sportowego Cracovia w jego działalności statutowej szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez aktywizowanie środowisk, pozyskiwanie funduszy, lobbying i promocję oraz tworzenie bazy materialnej dla realizacji tego celu.
9. Udzielanie - w szczególnych przypadkach - doraźnej pomocy materialnej i innej, osobom zasłużonym dla KS CRACOVIA.
10. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz uroczystości związanych z jubileuszem 100- lecia KS CRACOVIA.
11. Wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów promocyjnych, znaczków, symboli, gadżetów związanych z KS CRACOVIĄ.
12. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji.
13. Założenie i prowadzenie ZŁOTEJ KSIĘGI 100-lecia KS CRACOVIA zawierającej wpisy osób z całego świata sympatyzujących z Klubem.
14. Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji, także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 12


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji§ 13


Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 6.500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) oraz środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie działalności statutowej.

§ 14


Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym Fundatorów.
2. Wpływy ze zbiórki i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń.
3. Odsetki bankowe od zasobów finansowych Fundacji.
4. Dochody z posiadanego przez Fundację majątku ruchomego i nieruchomego oraz dóbr niematerialnych i prawnych.
5. Środki finansowe uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, krórej przedmiotem będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD):
a/ Działalność wydawnicza -22.1.(PKD)
b/ Działalność poligraficzna - 22.2. (PKD)
c/ Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami- 51. (PKD)
d/ Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - 52.(PKD).
e/ Restauracje - 55.30.A. (PKD)
f/ Pozostałe placówki gospodarcze - 55.30.B (PKD)
g/ Reklama - 74.40.Z.(PKD)

§ 15


Majątek i dochody Fundacji w całości służą realizacji jej celów statutowych.

§ 16


Zabrania się:
1. udzielania pożyczek oraz zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do osób fizycznych.
2. przekazania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy Fundacji§ 17


1. Organami Fundacji są:
1/ Rada Fundacji, jako organ nadzoru.
2/ Zarząd Fundacji, jako organ wykonawczy.
3/ Komisja Rewizyjna, jako organ kontroli.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Fundacji może pozostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji może otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem swojej funkcji.

§ 18


1. Rada Fundacji składa się z 10 do 50 osób.
2. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Prezydent Fundacji wybierany przez Radę Fundacji ze swojego grona na okres 2 lat.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą, z zastrzeżeniem ust.4 w § 20:
a/ Fundatorzy;
b/ osoby powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Cracovia w porozumieniu z Prezydentem Fundacji;
c/ osoby zaproszone przez prezydenta Fundacji przy co najmniej 23 aktualnej liczby członków Rady;
4. Posiedzeniu Rady Fundacji przewodniczy Prezydent Fundacji
5. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Prezydent Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej 5 członków Rady w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. W posiedzeniu Rady Fundacji bierze udział prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji.
7. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Prezydenta Fundacji.
8. Rada Fundacji jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej 0 członków, pod warunkiem, że wszystkim członkom Rady zostało przekazane za potwierdzeniem zawiadomienie o posiedzeniu Rady z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
10. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Fundacji, a nie będące jej członkami, nie mogą brać udziału w głosowaniu.
11. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku.
12. Jeśli Prezydent Fundacji z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie zwołać posiedzenia Rady lub w ciągu roku kalendarzowego nie zwołał posiedzenia, posiedzenie takie może zwołać Zarząd Fundacji. Rada wybiera wówczas ze swojego grona pełniącego obowiązki Prezydenta Fundacji na okres do następnego posiedzenia Rady.
13. Członkostwo w Radzi Fundacji ustaje jeżeli:
a/ Fundator lub osoba, o której mowa w ust.2 pkt. b/ i pkt. c/ zrezygnuje z członkostwa w Radzi Fundacji;
b/ Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS CRACOVIA odwoła z Rady Fundacji osobę, o której mowa w ust.2 pkt. b/,
c/ Rada Fundacji w formie uchwały odwoła – na wniosek Prezydenta Fundacji- osobę o której mowa w ust.2 pkt. c/,

§ 19


Do zakresu działań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Przyjmowanie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Fundacji.
2. Zatwierdzanie programów wieloletnich i planów rocznych działalności Fundacji.
3. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu.
4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu na wniosek prezesa Zarządu.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji, regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji Rewizyjnej.
7. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać lub zawiesić w pełnieniu czynności każdego z członków Zarządu Fundacji, a także każdego z członków Komisji Rewizyjnej.
8. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy rozporządzenie majątkiem Fundacji.

§ 20


1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 9 osób, łącznie z prezesem.
2. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie lub mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani w sposób ustalony przez Radę Fundacji.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
4. Jeżeli członkiem Zarządu Fundacji zostanie wybrana osoba będąca członkiem Rady Fundacji, jej członkostwo w Radzie podlega mocy prawa zawieszeniu na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 21


Do zakresu działań Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Fundacji.
2. Ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
3. Tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą.
4. Opracowywania sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarząd
5. Szczegółowy zakres działania Zarządu oraz tryb i formę działania określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
6. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji w terminie do Dla bieżącego za 31 marca corocznie sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe ze swej działalności za ubiegły rok.
7. Dla bieżącego zarządzenia sprawami Fundacji, Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji.

§ 22


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a/ Prezes działający łącznie z jednym z członków Zarządu, lub
b/ prezes działający łącznie z Dyrektorem Fundacji.
2. Prezes może upoważnić do działania w swoim imieniu - w zakresie kompetencji o których mowa w ust. 1 - innego Członka Zarządu.
3. Oświadczenie woli z zakresu stosunku pracy mogą być składane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu. Prezes może upoważnić do tej czynności innego członka Zarządu albo Dyrektora Fundacji.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 23


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób powołanych przez Radę Fundacji ze swojego grona.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Komisja Rewizyjna bada przedłożony przez Zarząd coroczny bilans Fundacji, a także sprawozdanie Zarządu i przedkłada Radzi Fundacji wniosek o zatwierdzenie bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Rozdział V
Postanowienia końcowe§ 24


1. Rada Fundacji może dokonać zmian statutu przez podjęcie uchwały większością głosów uprawnionych do głosowania członków Rady przy obecności o której mowa w § 18 ust. 8.
2. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie o fundacjach.

§ 25


Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.

§ 26


1. Rada Fundacji większością głosów, przy obecności co najmniej 23 członków Rady, upoważniona jest do podjęcia decyzji o likwidacji z powodu osiągnięcia celów dla których została ona ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku niezbędnych dla prowadzenia przez nią działalności.
2. Jeżeli dwukrotnie kolejno zwoływane posiedzenie Rady Fundacji w celu podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji nie uzyskiwało wymaganej kwalifikowanej obecności o której mowa w ust. 1 decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Zarząd Fundacji.
3. Organ, który podjął decyzję o likwidacji Fundacji powołuje 3 - osobową Komisję Likwidacyjną odpowiedzialną za likwidację Fundacji. Protokół Komisji Likwidacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.
4. Majątek likwidowanej Fundacji przeznaczony jest na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Cracovia. Część środków finansowych i majątku może być także, za zgodą zarządu SKF KS Cracovia, przeznaczona na rzecz innych podobnych placówek w Cracovii.